Als bloemen bij het graf

Als bloemen bij het graf - Garmerwolde

 

Bij de stèles van het echtpaar Van der Molen-Hofstede.

Stèles echtpaar Van der Molen-HofstedeVan de middeleeuwse kruiskerk resteert slechts het transept en het rechtgesloten koor. Op het kerkhof heeft men de contouren van het imposante kerkgebouw aangebracht. Zelf bezit het kerkhof een schat aan grafpoëzie. Veel van de stèles zijn rijkelijk voorzien van grafsymboliek en met de poëzie duiden ze op een zekere welstand bij enkele lagen van de bevolking. Sommige van de gedichten vallen op door hun lengte, zoals die van het echtpaar Van der Molen-Hofstede. Gedichten die ook opvallen door de liefde en de genegenheid, die er uit spreekt. Op de stèle van zijn echtgenote liet Van der Molen het volgende grafdicht aanbrengen:

Hier rust in ’t aardrijks koelen schoot
Mijn trouwe lieve Echtgenoot
Haar kinderen trouwe Moeder.
Hulpvaardig blij en welgezind
Was zij bij velen regt bemind
Der armoe trouwe Voeder.
Haar stoflijk deel hoe zwak ook ’t waar,
Was mij gelijk een steunpilaar
Bij ’t klimmen mijner dagen
Hij wiens bestuur d’ alwijsheid is
Doe ’t onherstelbaar droef gemis
Met lijdzaamheid mij dragen.
En eens in zaal’ge Eeuwigheen
Mij met mij dierbre weer vereen.

Toen hij zelf, na een smartelijk lijden, overleed wijdden de kinderen aan ook hem een grafdicht:

Immer vlijtig
Immer werkzaam
Voor zijn nakroost en huisgezin,
Ging hij na een smartvol lijden
De eeuwige ruste in.
Rust dierbre vader zacht
Tot God u doet ontwaken,
Die u met liefde en trouw
In ’t leven bleef genaken
En schenke als liefdeblijk
U eens het Hemelrijk.


© 2023 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.