Utrecht

Zeist - De begraafplaats van de Fraters van Utrecht in Zeist/De Bilt

Artikelindex

 

Vestiging van de congregatie in Zeist

Mgr. A.I. Schaepman (1815-1882) [1] stichtte op 13 augustus 1873 de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. De congregatie is beter bekend als de Fraters van Utrecht. De taak van de congregatie ligt op het gebied van de opvoeding en het onderwijs van de jeugd. Door de groeiende belangstelling voor de congregatie was het moederhuis St.-Gregorius aan de Herenstraat in Utrecht rond 1925 veel te klein geworden om de fraters en de kwekelingen goede huisvesting te kunnen bieden. Het aantal bewoners bedroeg destijds ongeveer 230. Ten behoeve van nieuwbouw kocht de Sint Gregorius Stichting in 1926 een circa dertien hectare groot terrein in Zeist, gelegen aan de Kroostweg en verder begrensd door de Noordweg en de Schorteldoeksesteeg. Deze gronden behoorden oorspronkelijk tot de boerderij 'De Blauwe Schorteldoek' [2]. Het terrein was aangekocht met het doel er een kweekschool met internaat voor de opleiding van fraters te vestigen en later eventueel het moederhuis van de congregatie. In april 1931 had de aanbesteding plaats en een maand later werd met de bouw van het schoolgebouw begonnen. Eind november werd de eerste steen voor de bij de kweekschool behorende kapel gelegd. Op 27 juli 1932 werd de kapel geconsacreerd en op 14 augustus van hetzelfde jaar werd de aan St.-Jozef toegewijde kweekschool geopend. De kweekschool in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid was voor Zeister welstandsnormen revolutionair. "Het ontwerp zich slecht verdraagt met Zeisters landelijke bebouwing ter plaatse", aldus de welstandscommissie in haar advies van 5 januari 1931. Het gebouw was een ontwerp van de Utrechtse architect Willem A. Maas. Voor het aanbrengen van religieuze muurschilderingen in de kapel werd de uit Limburg afkomstige schilder Charles Eyck aangetrokken. Beiden maakten in die jaren deel uit van 'De Gemeenschap', een beweging van vooruitstrevende jonge katholieke kunstenaars.

Overzicht (foto frater Robert Brouwer)In 1969 werd het gebouwencomplex aan de Kroostweg verkocht aan de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (B.V.G.), waarna de fraters in 1972 het gebouw verlieten. In de loop der jaren werd het gebouw deel voor deel afgebroken en/of verbouwd en de kapel werd in 1974 afgebroken. Tegenwoordig is in het gebouw het Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (P.G.G.M.) gevestigd. De fraters betrokken een nieuw klooster op hetzelfde terrein aan de Schorteldoeksesteeg. De loop van de grens tussen Zeist en De Bilt is hier nogal grillig, waardoor het huidige Fraterhuis St.-Jozef in de gemeente De Bilt ligt. 

Aanleg en herinrichting

Op 5 december 1931 vroeg de Sint Gregorius Stichting [3] aan het gemeentebestuur van Zeist vergunning voor het aanleggen van een begraafplaats, die uitsluitend bestemd zou zijn voor de kloostergemeenschap. Omdat het terrein dat als begraafplaats was bestemd, gedeeltelijk op grondgebied van de gemeente De Bilt lag, moest ook aan die gemeente een vergunning worden gevraagd. De 300 m² die onder De Bilt vallen vormen de noordwestelijke hoek van het perceel. De rest van het perceel ter grootte van 1300 m² is Zeister grondgebied. De werkzaamheden zoals het ophogen van het terrein en het maken van een indeling, waren al uitgevoerd. De gevraagde vergunning werd door de gemeente Zeist op 13 januari 1932 verleend. De gemeente De Bilt maakte in eerste instantie bezwaar, maar gaf op 18 april van hetzelfde jaar toch de vereiste vergunning af.

Op de bij de vergunning van de gemeente Zeist behorende ontwerptekening is te zien dat de begraafplaats onderdeel uitmaakt van de tuinaanleg bij het nieuwe complex. De tuin is ontworpen door de tuinarchitect K. Perk Vlaanderen [4]. Op de tekening van oktober 1931 staan, behalve de begraafplaats die aan de noordkant van het terrein is gepland, een sport- en voetbalterrein, een speelveld, een moestuin, een boomgaard, een weide, een schooltuin, een bloementuin, enkele lanen en paden en verschillende boompartijen ingetekend. Op de begraafplaats was geen beplanting met bomen en struiken gedacht. Een luchtfoto uit 1933 toont dat de aanleg van het geheel (nog) niet helemaal volgens het ontwerp is uitgevoerd. Volgens het ontwerp zou de begraafplaats uit vier even grote vakken bestaan, die van elkaar gescheiden werden door twee elkaar in het midden kruisende paden. Op de begraafplaats werd in de zuid-noord as alleen een pad aangelegd, dat de begraafplaats in twee vakken verdeelde.

Tot circa 1974 leidde een tweeënhalve meter breed pad vanaf een boogvormig pad dat om de kapel heen liep, naar de begraafplaats. De afstand van de in 1974 afgebroken kapel tot aan de ingang van de begraafplaats bedroeg vijftig meter. De begraafplaats is nooit vergroot en beslaat een oppervlakte van 1600 m². De afmetingen bedragen veertig bij veertig meter. Er om heen liep een drie meter brede sloot en daarbinnen stond een heesterhaag. De wettelijke voorgeschreven hoogte voor een haag was tenminste twee meter. De begraafplaats wordt nu aan het oog onttrokken door een coniferenhaag. Voorheen stond er een beukenhaag. De sloot is waarschijnlijk in 1949 gedempt. Aan drie zijden staan prachtige beukenbomen. In het vak aan de oostzijde stond in 1933 vlak aan het middenpad, ter hoogte waar een zijpad was geprojecteerd, een grafkruis dat het eerste graf markeerde. Tussen 1932 en 1948 werden er 21 fraters en twee juvenisten begraven. De graven lagen aan weerszijden van het middenpad; de fraters aan de westzijde en de juvenisten aan de oostzijde.

In oktober 1949 heeft een herinrichting van de begraafplaats plaats gevonden, waarbij de 23 fraters en juvenisten die er begraven lagen in een nieuw graf kwamen te liggen. In overleg met de directeur van de r.-k. begraafplaats Sint Barbara aan de Prinsesselaan te Utrecht, de heer Schelbergen, was besloten de 22 fraters en twee postulanten die in Utrecht begraven lagen, naar Zeist over te brengen. Op 17 oktober 1949 werd met de werkzaamheden begonnen. Het overbrengen van de stoffelijke overschotten had op 25, 26 en 27 oktober 1949 plaats. Op de begraafplaats in Zeist was men intussen ook met de aan de herinrichting verbonden werkzaamheden begonnen. Het opgraven en herbegraven duurde ongeveer tien dagen en werd door het personeel van de Utrechtse begraafplaats uitgevoerd.

Het ontwerp van de indeling en het beplantingsplan zijn van de heer Schreuder van het Rijkstuinbouwconsulentschap te Utrecht. Het middenpad werd gehandhaafd, maar de twee vakken terzijde van het pad werden elk opgedeeld in vijf vakken van 12,80 m x 4,40 m; alleen de twee vakken aan het benedeneinde zijn 1,50 m breder. De vakken zijn van elkaar gescheiden door ruime paden. Ze zijn omgeven door een betonnen rand. Elk vak biedt ruimte aan 28 graven. De graven liggen in twee rijen van veertien graven opgesteld. De overledenen rusten met het hoofdeinde tegen elkaar aan. Bij de herinrichting in 1949 werd het rechter vak aan het boveneinde volledig benut en in het ernaast gelegen vak werden zeventien graven in gebruik genomen. Nu (juli 2002) zijn acht vakken vol gelegd, een is in gebruik en een ligt nog braak.

Grafkruis (foto frater Robert Brouwer)In elk vak dat in gebruik is, staan in de lengte richting twaalf kunstgranieten kruizen. Het hoofdeinde van elke overledene rust bij een kruis. Oorspronkelijk had elk graf zijn eigen kruis; dus 24 kruizen per vak. Op een bepaald moment heeft men er voor gekozen om de dubbele rij kruizen te vervangen door een enkelvoudige. Het economische motief was dat men voorlopig geen nieuwe kruizen behoefde aan te schaffen. Door deze maatregel is meteen een rustiger beeld ontstaan, wat de sfeer op de begraafplaats ten goede komt. In 1960 werd nog een aantal kruizen bijbesteld. De kruizen hebben een hoogte van 75 cm en een breedte van 50 cm. De kruisarmen en het bovenste stuk zijn 17½ cm lang. De dikte van de kruizen is 6 cm. Regelmatig worden ze met behulp van een hoge drukspuit gereinigd.

Aan het voeteneinde van elk graf ligt een granito grafsteen van 45 x 32 x 5 cm (b x h x d) met alleen biografische gegevens van de overledene: de kloosternaam, de familienaam, de geboortedatum en de datum van overlijden. Na de herinrichting in 1949 lagen de grafstenen nog niet in een rechte lijn zoals nu maar 'in een milde orde over de graven verspreid', zoals frater Bonaventura, J.P. Post (1919-1970), zei. De eerste grafstenen werden al in 1942 aangeschaft. Zij werden geleverd door de steenhouwerij van de r.-k. begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam. Bij de steenhouwerij waren altijd twee blanco stenen voorradig. Sinds die steenhouwerij ophield te bestaan, worden de stenen geleverd door Steenhouwerij Joh. Jansen & zn. Joh. in Utrecht. De inscripties op de stenen tonen een klein verschil. De inscripties met smalle letters werden met de hand ingehakt en die met een wat bredere letter zijn machinaal vervaardigd. De stenen worden met een speciale slijpsteen schoongehouden. Door verwering verdwijnt de zwarte verf waarmee de letters op de stenen zijn geaccentueerd. Nog steeds worden zij door frater Gerulphus, C. de Boer (1921), bijgeschilderd. Hij gebruikt hiervoor fietsenlak. Een voorwaarde is wel dat de steen kurkdroog is. Voor de vakken met graven stonden ook enkele knielbankjes. Deze zijn intussen weer verwijderd.

De graven liggen op een uitzondering na in chronologische volgorde naar sterfjaar. Een uitzondering is bijvoorbeeld frater Eduardus, L. Kroes (1876-1949), die naast zijn broer frater Ferdinandus, C. Kroes (1874-1945), begraven ligt. Voor de herinrichting van 1949 lagen de twee broers ook al naast elkaar begraven. Een andere uitzondering is het graf van frater Andreas, H.J. Louwmans (1863-1884). Zijn stoffelijke overschot werd niet in 1949 vanuit Utrecht overgebracht, maar pas een jaar later. Zijn naam stond namelijk niet in het register van begraven religieuzen van de Sint Barbarabegraafplaats in Utrecht. De opzet van de looprichting was vanaf het kruis naar rechts tot aan het einde van de rij, dan vanaf het kruis naar links tot aan het einde van de rij, en vervolgens weer rechts beginnen. Deze systematiek is in 1964 losgelaten. Sindsdien wordt eerst een vak vol gelegd, eer een nieuw vak in gebruik wordt genomen. De chronologische indeling van de vakken in de rechter helft (oostzijde), gerekend vanaf het boveneinde en dan vanaf het middenpad, is: 1880-1917 (rij a), 1940-1946 (rij c), 1956-1964 (rij e), 1964-1970 (rij g), 1975-1977 (rij i), 1977-1980 (rij k), 1987-1989 (rij m), 1989-1993 (rij o) en 2000-heden (rij q). Voor de linker helft (westzijde) zijn deze gegevens: 1919-1937 (rij b), 1946-1954 (rij d), 1973-1970 (rij f), 1975-1973 (rij h), 1980-1984 (rij j), 1987-1984 (rij l), 1997-1994 (rij n) en 1998-2000 (rij p).

Overzicht (foto frater Robert Brouwer)Nadat de fraters de St.-Jozefkweekschool in 1972 hadden verlaten, werd de toegang aan de zuidzijde afgesloten. Er werd een nieuwe ingang in het midden aan de westzijde gemaakt. Vanaf het nieuwe Fraterhuis St.-Jozef gaat nu een voetpad richting begraafplaats en vanaf de nieuw gemaakte ingang aan de Schorteldoeksesteeg loopt een toegangsweg naar de begraafplaats. De wijzigingen aan de voormalige kloostertuin zijn een ontwerp van Karin Daan uit Amsterdam, monumentontwerpster en beeldend kunstenaar die zich vooral bezig houdt met vormgeving van buitenruimte. Zij werkte in opdracht van de P.G.G.M. Met de begraafplaats heeft zij geen bemoeiing gehad.

In april 2002 werd een nieuw vak van 7,80 x 2,10 m. aangelegd. Dit vak ligt terzijde van de vijf vakken op de rechter helft. Het vak is gebruikt voor de herbegraving van de stoffelijke overschotten afkomstig van het voormalige kloosterkerkhof in Borculo en uit Hengelo (O). Vier grafmonumenten afkomstig van het kloosterkerkhof in Borculo zijn eveneens overgeplaatst en vervullen zo een symbolische functie. De opgestelde monumenten herinneren aan (v.l.n.r.) frater Gabriël, J.W. Bitter (1878-1946), frater Arsenius, P.Th. Ensink (1872-1947), frater Vincentius, J. Brosschot (1841-1927), en frater Willibrordus, B.J. Hollak (1841-1915). Op elk van deze staat als versiering het Christusmonogram XP. Tussen deze grafmonumenten staat op een sokkel een oud stenen beeld van een knielende engel die in zijn handen een banderol vasthoudt met daarop de woorden: 'In paradisum sunt' ('Zij zijn in de hemel'). Het zandkleurige beeld is 75 cm hoog. Oorspronkelijk zaten er vleugels aan. Bij het betreden van de begraafplaats wordt de blik getrokken door het lieflijke beeld.

Paradisum (foto frater Robert Brouwer)In verband met de huidige nieuwbouwplannen van de fraters zullen ook nu weer veranderingen aan de kloosterbegraafplaats worden aangebracht. In dit plan zal achter het in 2002 aangelegde, gezamenlijke graf van de fraters en andere overledenen uit Borculo een muur worden gebouwd. Ook komen er zuilen met de namen van alle fraters die in Kenya en Indonesia begraven zijn. Een smeedijzeren hek afkomstig van het kloosterkerkhof te Borculo zal het huidige houten hek gaan vervangen. Op 23 oktober 2002 moeten de werkzaamheden aan de begraafplaats zijn afgerond in verband met een contactdag van de Nederlandse fraters. Bij die gelegenheid zal de begraafplaats opnieuw worden gewijd. 

Overbrenging en herbegraving

Op 31 juli 2002 hebben de fraters hun medebroeder frater Honoratus, P.W.A. Hummels (1916-2002), vanuit Borculo op hun eigen begraafplaats in Zeist/De Bilt begraven. Met hem komt het aantal fraters dat hier ter aarde is besteld op 274 [5]. Totaal liggen er 305 personen begraven. Het aantal graven bedraagt 242, inclusief de tombe die voor het grote crucifix op het middenpad staat en de vijf graven voor de fraters uit Borculo. 227 Fraters hebben op deze begraafplaats in een eigen graf hun laatste rustplaats gevonden. In tien graven rusten personen die een heel bijzondere binding met de congregatie hadden. Het oudste graf is van frater Gregorius, G. de Leeuw (1845-1880), die in 1880 is overleden. Dus ver van voor de aanleg van deze begraafplaats. Zijn stoffelijk overschot werd samen met dat van 21 anderen in 1949 overgebracht. Tussen 1938 en 1946 hadden al vier herbegravingen plaats gevonden. Dat het bestuur besloten heeft om de overledenen uit Utrecht over te brengen, zal te maken hebben met het feit dat er in Zeist/De Bilt een eigen kloosterbegraafplaats was en dat het goed is om de overleden medebroeders allen of minstens zoveel mogelijk bij elkaar te hebben rusten.

Dit beleid wordt nog steeds gevolgd. In verband met de opheffing van het kloosterkerkhof bij de Leostichting in Borculo, zijn op 8 april 2002 de stoffelijke overschotten van 46 fraters, zes medewerkers en vijftien leerlingen vanuit Borculo ook naar hier overgebracht. Zij zijn herbegraven in vijf graven in een apart vak, dat reeds genoemd werd. Een speciale kerkhofcommissie was belast met het voorbereiden van het opheffen van dit kloosterkerkhof in Borculo en het overbrengen van de graven naar de begraafplaats in Zeist/De Bilt. De stoffelijke resten van frater Radboud, G.J. van Letht (1918-1969), werden in dezelfde maand vanuit Hengelo naar Zeist overgebracht.

In het jaarboek van de congregatie staan de namen van alle overleden fraters, waar onder andere bij vermeld staat waar zij begraven of herbegraven zijn. Een zeer piëteitvolle daad ten opzichte van de overleden medebroeders. 

Beheer van de begraafplaats

Jarenlang zorgde frater Gerulphus, C. de Boer (1921), voor de begraafplaats. Hij kwam in 1955 naar Zeist. Na zijn professie in 1946 verbleef hij ook al van 1947 tot 1949 in Zeist. Hij was als frater-tuinman onder andere belast met de zorg voor het park en de tuinen die bij de kweekschool behoorden. In 1932 was de kweekschool zo opgezet dat ze grotendeels self-supporting zou zijn. De werkzaamheden op de begraafplaats hielden onder andere in het delven van de graven en het ter aarde bestellen van de doodskisten met de stoffelijke overschotten van de overledenen. Nog steeds laat men de kist met touwen in het graf zakken. De huidige bekisting die bij het graven van een graf nodig is, werd door deze frater in 1970 gemaakt. Die was ter vervanging van een oudere bekisting die door Ben van Denderen, 'ome Ben' voor de fraters, hij was grafdelver op het r.-k.- kerkhof in Zeist maar werkte ook bij de fraters, jaren daarvoor gemaakt was. Een andere knecht die ook op de begraafplaats mee hielp, was Joop Jansen. Sinds frater Gerulphuis zijn werkzaamheden in oktober 2001 heeft beëindigd, worden ze uitbesteed aan een begrafenisondernemer uit De Bilt. Daarmee kwam een einde aan het graven van het graf door een medebroeder, tot spijt van frater Gerulphus.
De beplanting op de graven bestaat onder andere uit vrouwenmantel (alchemilla), schoenlappersplant (bergenia), kruidspirea (astilbe), hartlelie (hosta), kardinaalshoed (euonymus) en venijnboom (taxus). Eenvoudige planten die harmoniëren met de eenvoudige kruizen en stenen op de graven.

Frater Silvanus, J.H. Smink (1927), plantte jarenlang afrikaantjes op de graven. Die plantjes gaven wat fleur aan de begraafplaats. Bij het aanplanten en inzetten moesten er wel bloemen in zitten, want zonder bloemen werden zij kaal gevreten door de konijnen. 

Begrafenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog

De Duitse bezetter vorderde op 25 september 1940 een gedeelte van de St.-Jozefkweekschool. Op 10 april 1942 werd het gehele gebouw gevorderd en moesten de fraters buiten Zeist huisvesting zoeken. Ondanks de bezetting van de gebouwen en de terreinen door de Duitsers werd een viertal fraters toch op de begraafplaats ter aarde besteld: frater Valerius, Ph.A. Baken (1914-1943), frater Aloysius, Tj. Kiewiet (1883-1943), frater Johannes Bergmans, G.H. Burgers (1871-1944), en frater Stanislaus, Ch.J. Glaudemans (1875-1944), algemeen overste van 1914 tot 1930 en van 1936 tot 1942. In de memorie van de laatste staat dat men hem in alle stilte en soberheid begraven heeft. Gelet op de oorlogsomstandigheden zal dit waarschijnlijk ook gelden voor de andere drie fraters. 

Inwijding en enkele opmerkelijke graven

De juvenist Antoon B.G.M. Janssen (1915-1932) werd als eerste op de nieuwe begraafplaats begraven. Hoewel hij geen lid was van de congregatie, was men wel bereid hem op de nieuwe kloosterbegraafplaats te begraven. Twee van zijn broers waren frater en een derde broer zat op de opleiding voor frater-onderwijzer. Ondanks het feit dat de gemeente De Bilt nog geen vergunning had verleend en de begraafplaats nog niet voltooid was, verleende de bisschop van Utrecht op 21 maart 1932 toch verlof om de inzegening te verrichten. Het lichaam van Antoon Janssen werd op 23 maart van het St.-Gregoriushuis in Utrecht naar Zeist overgebracht voor de begrafenis. Voordat zijn begrafenis plaats vond, werd de begraafplaats eerst door de rector van de St.-Jozefkweekschool, W. van den Hengel, gewijd. Rector Van den Hengel noemde Antoon Janssen in zijn preek na de consecratie van de kapel in 1932: "Onze jeugdige overleden medebroeder". Hij werd op het Zeister gedeelte ter aarde besteld, omdat de gemeente De Bilt immers nog geen vergunning verleend had.

Op de begraafplaats liggen fraters begraven die voor de congregatie bijzondere betekenis hebben gehad. Een van hen is de op 25 maart 1936 overleden frater Martinus, J.B. Lubbers (1884-1936). Hij was jarenlang lid van het hoofdbestuur, in de twintigerjaren was hij hoofd van de St. Jozefkweekschool en in 1930 werd hij overste in Hilversum en directeur van de St. Ludgeruskweekschool. Hij overleed aan een hersentumor, waaraan hij in een ziekenhuis te Utrecht was geopereerd. "Drie dagen lang groepten er de fraters en de jongens om de kist, schouwend op het wasbleke gelaat en die hooggewelfde schedel, waarop de boor- en zaaggrenzen van de laatste operatie scherp stonden ingedreven.", staat in zijn in memoriam. Enkele weken voor zijn dood, na zijn operatie, had hij op de begraafplaats in Zeist nog opgemerkt: "Het is toch maar lekker niet gelukt."
Een andere belangrijke frater was frater Andreas, G.B. Legdeur (1884-1937), algemeen overste van 1930 tot 1936, die op 13 januari 1937 er ter aarde werd besteld. Voor zijn verkiezing tot algemeen overste was hij hoofd van een lagere school, hoofd van een mulo-school, examinator voor de hoofdakte en kweekschooldirecteur. Een bijzonder mens was frater Joannes, J.H. Smit (1865-1960). 78 jaar was hij lid van de congregatie. Een oud-leerling omschreef hem als: "Het levende voorbeeld van goedheid, geduld en blijheid."

Kruisbeeld (foto frater Robert Brouwer)Een prominente plaats is ingeruimd voor het graf van Mgr. Wilhelmus van den Hengel (1881-1963), priester gewijd in 1903. Van 1932 tot 1949 was hij rector van de St.-Jozefkweekschool. Paus Pius XI benoemde hem in 1938 tot zijn geheim kamerheer, een pauselijke eretitel, en verleende hem de titel van monseigneur. Zijn graf ligt aan het eind van het middenpad onder het door frater Beatus, F.J. de Nijs (1912-2002) [6], gemaakte monumentale stenen kruisbeeld dat ongeveer 2,50 hoog is. Zijn tombe meet 1 x 2,20 meter. Aan het voeteneind is deze ongeveer 25 cm hoog en bij het hoofdeind 30 cm. Mgr. Van den Hengel werd in het habijt van de Derde Orde van St. Franciscus begraven, hetgeen in die tijd velen heeft verbaasd. Een andere rector van de fraters die er begraven ligt, is Gerrit Johannes Braakhuis (1910-1968), priester gewijd in 1936. In 1939 werd hij benoemd tot rector van de St.-Ludgeruskweekschool in Hilversum en in 1949 van de St.-Jozefkweekschool in Zeist. Zijn graf bevindt zich tussen de graven van de fraters en het onderscheidt zich niet van hun graven.

Tussen de fraters ligt ook het graf van Mgr. Dr. Franciscus Hubertus ('Frans') Thijssen (1904-1990), priester gewijd in 1929. In 1964 werd hij door paus Paulus VI tot geheim kamerheer benoemd. Zijn activiteiten lagen vooral actief op het terrein van de oecumene. Hij was werkzaam bij het Secretariaat voor de Eenheid en als zodanig een naaste medewerker van kardinaal Mgr. Dr. J. Willebrands. Zijn graf heeft geen opsmuk. Behalve zijn naam en geboorte- en overlijdensdatum staat op zijn grafsteen 'priester'. Tijdens zijn leven stelde hij zich steevast voor als 'Kapelaan Thijssen'. Het siert de orde dat ook een oud-frater, J.M.W. Pietersen (1910-1969), hier zijn laatste rustplaats mocht vinden. 

In het boogveld boven de poort van de Oude Begraafplaats te Zeist staat: 'De kleine en de groote is daar; en de knecht vrij van zijnen heer.' (Job, 3:19). Deze tekst zou ook bij de begraafplaats van de fraters aangebracht kunnen worden. Cor Koenis (1903-1979) was jarenlang knecht bij de fraters, zij het niet in Zeist. Ook hem hebben zij op hun begraafplaats te rusten gelegd. Heel bijzonder is dat op dit kloosterkerkhof van een mannencongregatie een vrouw begraven ligt. Tilly Bonnier (1924-1988) was een lichamelijk gehandicapte zus van frater Respicius, J.L.M. Bonnier (1918-1974), en het was haar wens om bij 'haar' fraters te worden begraven. In het graf van frater Thomas, J.J. Doodkorte (1885-1954), is de urn geplaatst met de as van zijn neef Joop Doodkorte (1925-2001).

Begrafenisgebruiken

De fraters werden tot aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) in hun toog begraven. Dat veranderde na het concilie. De meeste overledenen werden toen in hun priesterkostuum - zwart pak en clericaal boord - begraven. Maar al snel wilden de meeste fraters in hun burgerkostuum begraven worden. Toch zijn er ook nu nog fraters die in hun toog wensen te worden begraven. Enkele oud-missionarissen zoals frater Lauretius, F.J.J. Bosma (1899-1979), frater Eustachius, G. Penning de Vries (1905-1986), en frater Clementinus, B. Scholte (1910-1996), werden in hun witte missietoog begraven en frater Romualdus, A.J. Schrama (1908-2002), werd in het witte kleed van het Marialegioen (Onze Lieve Vrouw van Aller Volken) begraven.

De uitvaartdiensten werden tot 1972 in de kapel van de St.-Jozefkweekschool gehouden. Omdat de kapel in het nieuwe Fraterhuis St.-Jozef klein is, wordt ook wel uitgeweken naar andere kerkgebouwen. Eerst werd gebruik gemaakt van de kerk van de parochie van de Heilige Familie aan de Utrechtseweg 58 en na de sluiting van dit oude kerkgebouw in 1975 van het Kerkelijk Centrum Zeist-West. De laatste jaren wordt echter meer gebruik gemaakt van de kapel op Dijnselburg aan de Amersfoortseweg 10 in Zeist. 

Vandalisme

Op woensdagavond 14 augustus 2002 hebben vandalen ernstige vernielingen op deze dodenakker aangericht. Het in het oogspringende engelenbeeld werd van zijn sokkel geduwd, waardoor het hoofd van de romp brak, het kruis op het graf van frater Arsenius, P.Th. Ensink (1872-1947), werd omver getrokken en er werd met bloempotten gegooid. Men heeft ook nog over de graven gecrosst.

Epiloog

In Nederland vergrijst de congregatie. Het aantal fraters in Nederland bedroeg op 1 januari 2002 86 en 1 broeder. In het Fraterhuis St.-Jozef woonden op die datum 26 fraters. De gemiddelde leeftijd in dit fraterhuis is hoog: 82 jaar. Het klooster zal nog slechts een beperkt aantal jaren bewoond worden door de fraters. Wanneer het moment gekomen is dat de fraters van deze plek vertrekken, is het te hopen dat een stichting of een andere instantie de zorg voor deze bijzondere begraafplaats waar de fraters hun doden uitgeleide deden, op zich neemt. Daardoor zal deze behouden blijven voor het nageslacht.

 

 

Noten

 1. Mgr. A.I. Schaepman, aartsbisschop van Utrecht van 1868 tot 1882, ligt op de r.-k. begraafplaats Sint Barbara aan de Prinsesselaan 2 te Utrecht begraven.
 2. Zie voor de geschiedenis van deze boerderij het artikel van Dr. K.W. Galis in 'Seijst', jaargang 1977, p. 18-40.
 3. De Sint Gregorius Stichting werd op 23 mei 1896 opgericht. Op 10 december 1979 zijn de gewijzigde statuten opnieuw vastgesteld. De stichting heeft tot doel steun te verlenen aan de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart.
 4. In 1931 ontwierp Perk Vlaanderen de aanleg voor de derde Algemene Begraafplaats van Utrecht: Tolsteeg. In 1935 was hij als tuinarchitect verantwoordelijk voor de uitbreiding van het Julianapark in Utrecht.
 5. Na het schrijven van dit artikel zijn twee fraters overleden. Hun namen zijn opgenomen in de lijst van overleden fraters begraven te Zeist/De Bilt, die als bijlage bij dit artikel is opgenomen.
 6. Voor het tijdschrift 'Onder ons', bestemd voor de fraters, hun familie en verdere relaties, wordt thans een artikel over frater Beatus, F.J. Nijs, en zijn beeldhouwwerken voorbereid.

 

Literatuur & Bronnen

 • Archief der gemeente Zeist, 1906-1945, inv.nr. 1596; Gemeentearchief Zeist
 • Archief van de dienst Gemeentewerken van de gemeente Zeist, inv.nr. II-206; GAZ
 • Documentatieverzameling van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC), Nijmegen
 • W. van den Hengel, De Sint Joseph-kweekschool te Zeist. Het Gildeboek, nr. 1 en 2 (1933), p. 1-20
 • 100 Jarig bestaan van de fraters van Utrecht, 1873-1973, Utrecht 1972-1974
 • M. Bonaventura Post, Nog wijst hun 't kruis hun laatste thuis. in: Onder Ons. 19e jrg. (1951) , nr. 4, april 1951, p. 91-95
 • R.P.M. Rhoen, De Zeister wandschilderingen van Charles Eyck en zijn verblijf in Zeist, Zeist 1991
 • R.P.M. Rhoen en L. Visser, Oud Zeist vanuit de lucht, Hoogeveen 1996
 • Onder ons, 1e jrg., 31 mei 1932

 

 

 


 

Bijlage: Lijst van overleden fraters begraven te Zeist/De Bilt.

 

 

*

Kloosternaam

Familienaam

Geboorte-datum

Inkleding

Overlijdens-datum

001

Gregorius

G. de Leeuw

24.04.1845

1872

14.12.1880 4

002

Joannes

P. Geutjes

20.02.1855

1877

29.08.1881 4

003

Andreas

H.J. Louwmans

12.01.1863

1880

25.04.1884 5

004

Lebuinus

J.G. van Stralen

04.07.1857

1877

01.12.1884 4

005

Matthias

F. Soto

10.12.1866

1883

28.04.1888 4

006

Egidius

A. Balk

21.05.1863

1880

29.01.1889 4

007

Lebuinus

G. de Vent

05.04.1869

1886

24.10.1889 4

008

Paulus

J.M. Schwering

28.01.1870

1887

07.01.1890 4

009

Xaverius

J.E. Zeven

19.06.1876

1894

25.09.1897 4

010

Leo

J. Broeders

24.03.1879

1897

04.09.1898 4

011

Pius

G. Brouwer

02.12.1880

1904

04.08.1912 6

012

Gerardus

S. Bouwens

22.02.1882

1899

15.03.1914 4

013

Stephanus

J.A. Buil

24.10.1866

1883

03.04.1914 4

014

Willibrordus

B.J. Hollak

26.10.1841

1871

28.09.1915 6

015

Michaël

F.J.M. van Kats

11.11.1883

1908

11.10.1915 4

016

Laurentius

A. van Spaandonk

30.09.1896

1914

24.03.1916 4

017

Willibrordus

G. Vos

28.01.1898

1916

05.01.1917 4

018

Hieronymus

A.J. v.d. Jagt

24.04.1899

1918

12.02.1919 4

019

Angelus

C.J. van Vlaanderen

17.02.1894

1916

13.06.1919 4

020

Baptist

P. Brouwer

28.12.1898

1918

16.11.1920 4

021

Henricus

N. Rodenburg

11.01.1874

1892

01.10.1921 4

022

Anselmus

N.D. van der Vaart

02.06.1865

1882

02.10.1921 4

023

Maternus

A.J. Hoogsteder

01.04.1897

1915

10.04.1927 4

024

Vincentius

J. Brosschot

22.05.1841

1874

03.07.1927 6

025

Bernardus

H.J. Puntman

27.12.1863

1880

04.04.1928 1

027

Clemens

K.B. Lampe

01.10.1863

1887

20.02.1929 6

028

Willibrord

Ch.W.P. Jorna

19.11.1909

1928

24.05.1929 6

029

Anselmus

W. Bouwmeester

03.09.1905

1923

06.12.1929 4

030

Benedictus

J.A.G. Snitselaar

11.03.1866

1883

10.08.1930 6

032

Martinus

J.B. Lubbers

06.03.1884

1902

25.03.1936

033

Petrus

J.M.A. de Haan

25.08.1866

1883

13.04.1936

034

Andreas

G.B. Legdeur

05.01.1884

1902

09.01.1937

035

Odulphus

J.M. van der Waals

24.05.1867

1884

10.12.1937

036

Ambrosius

W.P. Froonhof

07.04.1864

1885

21.02.1940

037

Gregorius

J.G. Goedhart

25.08.1865

1882

22.11.1940

038

Ludgerus

A.J. Jongerius

09.08.1887

1909

10.02.1941

039

Paulinus

D.P.A. Huffels

26.07.1908

1927

09.12.1941

042

Valerianus

Ph. A. Baken

08.11.1914

1935

15.02.1943

043

Aloysius

Tj. Kiewiet

30.06.1883

1902

03.11.1943

044

Johannes Berchmans

G.H. Burgers

16.05.1871

1888

02.03.1944

045

Isidorus

J.M. Mulder

27.02.1909

1927

20.09.1944 2

046

Stanislaus

Ch.J. Glaudemans

21.04.1875

1893

12.10.1944

047

Ezechiël

J.C. ten Berge

23.08.1920

1939

05.03.1945 3

048

Ferdinandus

C. Kroes

05.03.1874

1892

16.10.1945

049

Leonardo

Th.L.A. Derksen

04.04.1905

1923

27.03.1946

051

Guliëlmus

W.Ch. Hermans

01.10.1917

1936

02.09.1946

052

Damianus

H.W. Vuister

06.04.1903

1923

21.09.1946

053

Gabriël

J.W. Bitter

30.06.1878

1909

19.10.1946 6

054

Arsenius

P.Th. Ensink

03.01.1872

1889

21.08.1947 6

055

Seraphinus

G.C. Ruiter

15.12.1901

1921

19.11.1948

056

Eduardus

L. Kroes

29.10.1876

1894

10.05.1949

058

Alphonsus

J. Jellema

06.02.1876

1893

11.11.1949

059

Carolus

H.W. Schiebergen

14.05.1884

1910

28.06.1950

060

Petrus Donders

P.A. van Bavel

12.08.1910

1929

07.04.1952

061

Leo

J.L. Kilb

14.02.1882

1899

24.04.1952

063

Antonius

W.B. van Gent

01.08.1861

1880

30.08.1952

064

Eligius

J.W.L. Besseler

26.11.1901

1927

06.01.1953

065

Rafaël

M. van de Woude

07.03.1885

1908

10.04.1953 6

066

Martino

A.B.J. de Wilde

27.08.1913

1931

09.12.1953

067

Chrysostomus

A. van Zijl

31.01.1896

1913

19.05.1954

068

Mattheus

F. Fennis

16.11.1885

1905

22.05.1954 6

069

Thomas

J.J. Doodkorte

06.04.1885

1904

14.07.1954

070

Fredericus

B.J. Vogelzang

31.03.1894

1912

11.06.1956

071

Vitus

Th.P. Koenders

08.09.1884

1902

08.10.1956 6

072

Franciscus

G. Hafkenscheid

18.05.1857

1875

29.03.1957

073

Paulus

J.H. Visser

29.03.1881

1904

23.10.1957 6

074

Lucianus

A.J. Metzelaar

19.02.1908

1928

26.09.1958

075

Pancratius

L. Blokhuis

06.10.1885

1907

29.12.1958 6

076

Victorinus

Th. de Kuyer

16.05.1922

1943

23.01.1959 6

077

Crescentius

J. Commandeur

19.06.1914

1933

16.07.1959

078

Stephanus

J.A. Bouwman

27.01.1899

1918

17.07.1959

079

Joannes

J.H. Smit

19.08.1865

1882

09.02.1960

080

Eusebius

H.J. Grol

29.08.1906

1924

11.04.1960 6

081

Paschalis

G.J.A. Kleverkamp

25.10.1900

1920

04.10.1960

082

Bernardus

J.B. Schokker

13.05.1908

1928

20.12.1960 6

083

Julianus

J.J.J. Wennekes

07.07.1907

1926

14.10.1961

084

Willibrordo

J. van der Krogt

29.11.1914

1932

14.08.1963

085

Gonzales

G.A. Tiedink

18.01.1889

1907

27.08.1963

087

Werenfridus

A.J.W. van Lier

06.04.1897

1914

12.03.1964

088

Ignatius

C.J.G. van der Veer

16.05.1900

1918

05.04.1964 6

090

Stanislas

A.J.van 't Klooster

27.02.1924

1942

29.05.1964

091

Matthias

G. van Riel

31.05.1882

1910

20.06.1964

092

Norbertus

T.A. Velis

17.03.1897

1923

18.07.1964

093

Wilhelmus

C. Fennis

05.07.1887

1906

06.10.1964

094

Bernardinus

J. van Soelen

10.04.1892

1916

28.05.1965

096

Mattheus

A.G. Houtveen

10.08.1936

1954

22.09.1965

097

Albertus

A.M. Kras

01.06.1901

1920

24.12.1965

098

Saulus

J.H. van Gemert

25.11.1926

1945

16.03.1966

100

Christoffel

A. Hafakker

14.01.1919

1938

17.05.1967 6

101

Cornelius

W.G. van Breemen

08.09.1898

1917

21.03.1968

102

Egidius

J.H. Veldhuis

09.05.1893

1910

23.05.1968

103

Jozef

W.J.A. Diemel

07.06.1900

1918

25.11.1968

104

Godefridus

M.F. Klitsie

08.11.1900

1920

31.12.1968

105

Liguorius

P.C. Meyer

03.04.1894

1926

17.03.1969 6

106

Angelinus

J.J.N. Greeven

06.02.1907

1925

29.04.1969

107

Crispinus

Th. Schoonenberg

16.05.1907

1926

13.09.1969

108

Radboud

G.J. van Letht

06.02.1918

1936

12.11.19697

109

Casimirus

H.J. de Roos

08.02.1908

1926

06.01.1970

110

Willehadus

H. Omlo

23.06.1898

1917

22.01.1970

112

Marcus

M.J. Spel

17.02.1895

1924

03.06.1970

113

Gerardus

H.J. Legdeur

14.01.1896

1914

23.08.1970

114

Ildephonsus

M. Klaassen

20.05.1904

1923

30.08.1970

115

Bonaventura

J.P. Post

31.10.1900

1919

08.09.1970

116

Christophoor

J. van der Linden

11.11.1922

1941

08.10.1970

117

Innocentius

E.J. van Balen

31.05.1894

1912

07.01.1971 6

118

Cunibertus

A. Goorsenberg

24.01.1905

1924

10.03.1971

119

Athanasius

A.J. Bult

02.07.1898

1917

01.05.1971 6

120

Thaddeus

A.J. Koot

30.04.1903

1922

11.07.1971

121

Switbertus

J.J. Bugter

28.03.1908

1928

26.10.1971

122

Nicolaas

N. Damsma

05.10.1891

1908

07.03.1972

123

Andreas

J. Commandeur

07.12.1916

1937

10.04.1972

124

Ansfridus

J.C. Manse

27.06.1905

1924

28.06.1972

125

Basilius

J. Engbers

06.10.1888

1912

31.07.1972

126

Cyrillus

W. Timmer

12.10.1903

1923

16.02.1973 6

127

Prudentius

J.A. Deckers

17.12.1907

1930

24.04.1973

128

Xaverius

H. van der Waals

04.02.1898

1915

16.07.1973

129

Gualbertus

E.H. Grol

05.01.1908

1925

25.08.1973 6

130

Edward

W.G.G. Jansen

31.01.1911

1930

27.08.1973

131

Adrianus

S.J. Compier

08.08.1888

1911

29.09.1973

132

Tarcisio

J.H.M. van der Wal

11.10.1910

1929

11.10.1973 6

134

Bernardo

B.W. Lubbers

09.01.1906

1924

19.12.1973

135

Hermanus/

H.C. van Munster

07.08.1910

1931

30.12.1973

136

Sigebertus

A. Rijsberman

23.11.1903

1923

10.01.1974

137

Respicius

.L.M. Bonnier

28.07.1918

1937

20.02.1974

138

Leonardus

H.J. Staarink

09.02.1894

1917

16.05.1974 6

139

Francisco

A. van der Linden

11.03.1908

1926

07.06.1974

140

Jacobus

J.J. Wirtz

10.01.1886

1904

31.07.1974

141

Christophorus

G. Schouten

15.02.1902

1920

24.11.1974

142

Quirinus

M.C.V. Jurcka

14.10.1906

1930

09.12.1974

143

Theodosius

G.J. Helderman

08.07.1919

1937

19.12.1974

144

Michaël

H.Th. van Nimwegen

12.03.1895

1915

24.12.1974

145

Lucas

J.C. van der Linden

18.04.1899

1917

31.03.1975

146

Antoninus

H.A. Jop

17.10.1907

1927

04.06.1975

147

Engelmundus

G. Apeldoorn

24.07.1903

1921

31.10.1975

148

Ignatio

C.G. Streng

16.10.1909

1928

14.01.1976

149

Baptist

L.A. Hoogewind

27.09.1895

1920

12.02.1976

150

Aemilianus

J.L. van Klaveren

18.12.1902

1919

19.05.1976

151

Norberto

A.A. Moons

01.04.1925

1943

16.09.1976

152

Nicasius

P.P. van Gennip

01.10.1899

1918

20.09.1976

153

Bernulphus

J. Aarsman

20.09.1897

1920

06.10.1976

154

Zacheus

P.Th. Verhoef

03.08.1909

1929

14.10.1976

155

Alexius

J.W. Janssen

12.10.1904

1923

04.11.1976

156

Boudewijn

Th. van Limbeek

11.01.1927

1945

08.11.1976

157

Raymundus

J. van Oostrom

17.05.1904

1924

12.02.1977

158

Petrus

G.J. Dute

29.04.1916

1936

01.03.1977 6

159

Gerardo

C.B. Witte

31.05.1905

1924

23.07.1977

160

Gerlach

J.J.M. Versteeg

17.10.1916

1935

16.09.1977

161

Florentio

J.C. Corman

06.04.1922

1940

28.11.1977

162

Anselmus

W. Gadellaa

17.06.1909

1930

09.01.1978

163

Majella

G.Th. van de Grient

16.07.1898

1917

07.03.1978

164

Egbertus

M. v.d. Liefvoort

07.08.1897

1915

20.03.1978

165

Edmund

A.N. de Goeij

06.12.1922

1941

04.05.1978

166

Emmanuel

J. Endt

12.02.1899

1918

03.10.1978

167

Adelbertus

W. Tromp

26.10.1891

1911

04.01.1979 6

168

Silverius

J.A. Bader

01.11.1907

1925

05.02.1979

169

Seraphicus

P. van der Linden

20.12.1898

1917

01.03.1979

170

Laurentius

F.J.J. Bosma

11.10.1899

1916

22.09.1979

171

Faustinus

F.G.M. Verkaaik

15.01.1905

1926

27.09.1979 6

172

Cassianus

G. Ruijssenaars

04.11.1904

1926

31.10.1979

173

Lebuïnus

W.F. Janssen

30.06.1901

1919

08.12.1979

174

Koenraad

A.J. ten Kroode

01.06.1913

1931

03.01.1980

175

Joachim

H.H.G. Diks

07.07.1920

1938

12.01.1980 6

176

Cherubinus

C.A. Voorbraak

18.03.1900

1918

07.02.1980

177

Pacificus

H.J. van de Liefvoort

04.02.1901

1920

01.05.1980

178

Benedictus

C.J. van Luenen

29.08.1911

1930

06.07.1980

179

Dominico

R.N. Funcke

09.07.1914

1932

01.12.1980

180

Ferdinand

J.G. Feld

28.04.1920

1938

09.02.1981

181

Josephus

J.C. van Moorst

26.10.1899

1923

08.05.1981

182

Hyacinthus

F.J.D. van der Pol

19.03.1915

1935

22.07.1981

183

Wijnandus

L.M Kras

02.12.1906

1925

31.07.1981 6

184

Bertrandus

J.H. van den Berg

18.09.1908

1928

03.03.1982

185

Plechelmus

J.A. Bruggink

26.02.1892

1910

07.03.1982 6

186

Tarcisius

W. Lemmers

19.09.1893

1911

26.04.1982

187

Bartholomeus

Th. Geveling

10.04.1919

1937

24.05.1982

188

Hieronymus

G.J. Wisman

16.07.1901

1919

29.06.1982

190

Modestus

M.J.H. Klaassen

29.09.1913

1931

01.10.1982

191

Theodorus

J.Th. van Geijn

15.06.1894

1912

18.10.1982

192

Justinus

J.J.W. van Bavel

06.07.1912

1931

13.11.1982

193

Domitianus

M. Cornelissen

26.03.1915

1933

21.11.1982 6

194

Plechelmo

J. Dierselhuis

04.09.1905

1924

08.12.1982 6

196

Otto

O.F. Menzenbach

06.05.1908

1928

17.08.1984

197

Lambertus

J.A.M. Dicker

02.03.1897

1916

05.09.1984

198

Patricius

Th.H. Eradus

03.12.1905

1925

24.10.1984

199

Fidelis

A. Mous

28.04.1903

1922

17.11.1984

200

Hugo

G.F.M. Brouwer

29.05.1911

1930

16.05.1985

202

Pius

W.J. Hoogsteder

21.12.1893

1912

13.06.1985

203

Hubertus

V.J. Gensen

25.08.1895

1914

17.12.1985

204

Theodardus

N.G. Klarenbeek

01.08.1912

1931

28.01.1986

205

Ansgarius

J. Jansen

03.12.1909

1929

25.04.1986 6

206

Seraphinus

H.F. de Leeuw

15.09.1921

1951

23.07.1986

207

Eustachius

G. Penning de Vries

27.11.1905

1924

24.07.1986

208

Victor

C.J. Boere

14.08.1904

1927

09.08.1986 6

209

Herman Jozef

G.J. Mensch

24.12.1899

1918

19.08.1986

210

Felicianus

Ch. van Bavel

13.02.1914

1933

10.09.1986

211

Wulfram

J. Tolsma

16.02.1903

1921

22.05.1987

212

Canisius

H.N. Bader

15.01.1898

1915

02.08.1987

213

Paternus

A.C. Versteeg

19.11.1910

1936

06.08.1987

214

Odulphus

A. Jansen

15.07.1916

1938

27.09.1987

215

Aquino

H.Th. Hollander

07.03.1900

1922

05.01.1988

216

Amandus

J. van de Brug

10.07.1918

1938

14.01.1988

217

Venantius

B.J. Koebrugge

29.09.1912

1933

10.05.1988 6

218

Lucius

W.J.P. Jansen

31.08.1903

1928

30.07.1988

220

Clemens

C.G. Ruiter

09.09.1909

1929

14.01.1989

221

Theodoor

H.M. Derksen

07.11.1913

1932

21.03.1989

222

Borromeus

C. van Weerdenburg

13.04.1908

1926

07.04.1989

223

Justinianus

G. Uppelschoten

15.07.1905

1925

22.04.1989

224

Sebastianus

L.J. van Zwieten

03.10.1897

1915

22.04.1989

225

Gaudentius

P.C.J.M. Janssen

18.06.1911

1930

02.05.1989

226

Christiaan

J.H. Krabben

30.08.1918

1939

01.06.1989

227

Liduïnus

Th.D.A. Mouwens

10.07.1904

1925

25.09.1989

228

Ludovicus

J.A. Hettelder

21.10.1904

1923

07.11.1989

229

Polycarpus

J.G. Delpeut

12.10.1915

1935

23.11.1989

230

Bertrand

W.A. Mulder

06.12.1920

1939

06.02.1990

231

Anacletus

B.A. Hartings

06.10.1916

1935

27.02.1990

232

Maximilianus

P.H.J. Baak

22.03.1917

1937

14.03.1990 6

235

Aufridus

J.H. Mossink

03.08.1927

1946

14.07.1991

236

Celestinus

Th. van Haastrecht

21.11.1906

1926

27.07.1991

237

Ambrosius

P.J. Woerde

07.12.1920

1940

07.09.1991

238

Vincentius

Th. van der Waarden

07.03.1906

1927

19.11.1991 6

239

Bavo

J.H. Bijster

26.02.1918

1936

02.02.1992

240

Rodriguez

W.J. van Ooijen

18.05.1914

1932

02.02.1992 6

241

Alexander

J.A. Halma

12.02.1906

1924

14.04.1992

242

Wenceslaus

J.A.B. Wijn

30.08.1923

1942

08.09.1992

243

Wilfridus

L.J. Welling

04.03.1896

1914

18.09.1992 6

244

Robertus

J.A. Egberts

16.11.1917

1937

18.09.1992

245

Monulphus

J.A. Hoogers

20.09.1915

1935

09.12.1992

246

Damiaan

L.J. Kleverkamp

02.06.1915

1935

18.01.1993 6

247

Marinus

B.J. Fakkeldij

21.06.1926

1944

10.04.1993 6

248

Jeroen

H.A. Hendriksen

05.02.1912

1931

09.06.1993 6

249

Marchelmus

J.A. Vermeulen

07.05.1920

1939

12.10.1993

251

Eymard

J.A.H. Sluyters

02.08.1902

1928

17.12.1993

252

Josaphat

J.C.M. Spithoven

01.08.1910

1928

05.02.1994 6

254

Timotheus

G.J. Smink

05.07.1921

1939

07.06.1994

255

Philippus

J.F. Ebbers

11.12.1908

1929

09.07.1994 6

256

Salesius

G.H. Jansen

20.10.1913

1932

26.07.1994

257

Raymond

G. Blommesteyn

28.07.1913

1932

31.07.1994

258

Alberto

A.D.J. de Keizer

29.10.1919

1947

20.10.1994 6

259

Balthazar

Th.A. Nijenhuis

07.04.1908

1937

27.03.1995

260

Donatus

W.H. Gersen

03.03.1914

1932

25.04.1995

261

Alfred

J.W.H. Vrancken

10.05.1919

1938

26.04.1995

262

Richardus

W.H. Klokke

13.07.1910

1929

17.10.1995

263

Cajetanus

H.A.W. Berends

12.04.1908

1929

16.01.1996

264

Gratianus

N.G.E. Greeven

25.08.1913

1933

16.01.1996

265

Dominicus

W.J.L.A. Bos

24.07.1918

1937

20.09.1996

266

Clementinus

B. Scholte

29.01.1910

1929

15.11.1996

267

Edmundus

A.L. Verhoef

07.06.1912

1931

11.02.1997

268

Bruno

H. Peters

30.10.1911

1931

01.03.1997

269

Vincentio

J.A.M. Cox

04.02.1922

1940

17.10.1997

270

Angelus

J.N. Koenders

07.09.1903

1922

08.04.1998

271

Wibertus

H. Bosma

30.09.1916

1936

24.05.1998

273

Servus

A.J. Clemens

08.11.1917

1936

27.10.1998

274

Leopold

M.J. van der Linden

15.02.1918

1936

22.11.1998

275

Guido

F.W. Kloppenburg

06.09.1909

1928

19.01.1999

276

Marcellus

J.G. Goselink

11.12.1907

1927

19.02.1999

277

Ewald

L. Reijntjes

10.09.1918

1938

20.02.1999

278

Irenæus

G.J.M. Wentholt

19.01.1915

1933

01.03.1999

279

Eugenio

Th.M. Freriks

28.07.1921

1939

23.03.1999

280

Leonardi

A.J.B. Rotink

13.07.1937

1956

27.04.1999

281

Liberatus

A. Cappendijk

18.12.1917

1936

23.06.1999

282

Martinus

H.J. Wennekes

08.11.1914

1936

09.07.1999

283

Fernando

J.A. van Haren

22.03.1912

1930

07.08.1999

284

Engelbertus

P.W. Oomen

13.02.1905

1926

28.01.2000

285

Leontius

J.A. de Haas

13.03.1920

1940

10.02.2000

286

André

F.C. Formanoy

10.01.1922

1940

07.07.2000

287

Richard

F.A. Postma

12.08.1920

1941

15.10.2000

288

Martialis

A. Reijnders

20.09.1912

1931

12.03.2001

290

Julius

W.J. Kloppenburg

27.08.1912

1931

07.10.2001

294

Bellarminus

F.K.B. Weultjes

14.04.1909

1927

15.12.2001

295

Romualdus

A.J. Schrama

22.05.1908

1926

14.01.2002

296

Sebastiaan

A. Werkhoven

30.11.1924

1942

23.02.2002

298

Vincent

J.W.J.M. Verheijen

10.12.1911

1930

15.03.2002

299

Beatus

F.J. Nijs

04.01.1912

1931

23.04.2002

300

Willibald

H.J.W. Nolte

09.03.1918

1937

13.05.2002

301

Honoratus

P.W.A. Hummels

22.07.1916

1934

26.07.2002

302

Wiro

E.H.J. Weersink

06.02.1930

1952

10.08.2002

303

Angelicus

J.H. Smeulders

24.06.1924

1942

11.08.2002

 

* De nummering is in overeenstemming met de Lijst van overleden fraters, opgenomen in het jaarboek van de congregatie.
1 = Op 23 juni 1938 vanuit Hilversum van het r.-k. kerkhof aan de Boschdrift overgebracht naar Zeist.
2 = Op 21 mei 1946 vanuit Oosterbeek van het r.-k. kerkhof overgebracht naar Zeist.
3 = Op 2 november 1946 vanuit Utrecht van de r.-k. begraafplaats Sint Barbara overgebracht naar Zeist
4 = Op 25, 26 en 27 oktober 1949 vanuit Utrecht van de r.-k. begraafplaats Sint Barbara overgebracht naar Zeist
5 = In de tweede helft van 1950 vanuit Utrecht van de r.-k. begraafplaats Sint Barbara overgebracht naar Zeist
6 = In april 2002 vanuit Borculo van het kloosterkerkhof bij de Leostichting overgebracht naar Zeist
7 = In april 2002 vanuit Hengelo (O) van het r.-k. kerkhof overgebracht naar Zeist

Lijst van overleden postulanten begraven in Zeist/De Bilt.

Familienaam

Geboortedatum

Overlijdensdatum

H.J.W.ter Steeg

12.03.1901

14.03.1920 *

C.J.Hefti

27.07.1902

05.03.1922 *

 

* = Op 25, 26 en 27 oktober 1949 vanuit Utrecht van de r.-k. begraafplaats Sint Barbara overgebracht naar Zeist

 

Lijst van overleden juvenisten begraven in Zeist/De Bilt.

Familienaam

Geboortedatum

Overlijdensdatum

A.B.G.M. Janssen

20-12-1915

19-03-1932

P.Th.M. Sontrop

02-01-1922

19-07-1939 *

* Op 26 juli 1940 vanuit Utrecht van het r.-k. kerkhof aan de Biltstraat overgebracht naar Zeist.

Lijst van overleden medewerkers te Borculo begraven in Zeist/De Bilt.

Familienaam

Geboortedatum

Overlijdensdatum

G. Stroot

15-08-1842

06-12-1909

J. van Alebeek

05-11-1867

07-03-1925

W.J. van Brink

06-04- 1870

21-11-1948

H.J.G. Valk

01-02-1885

24-06-1953

H.J. Visser

23-03-1940

28-01-1962

O. Kuitert

01-11-1904

02-11-1967

In april 2002 vanuit Borculo van het kloosterkerkhof bij de Leostichting overgebracht naar Zeist.

Lijst van overleden leerlingen te Borculo begraven in Zeist/De Bilt.

Familienaam

Geboortedatum

Overlijdensdatum

R.S. Bruins

23-08-1886

05-03-1901

C.J. Hilhorst

06-02-1893

28-11-1902

W.M. Spliethof

26-07-1890

19-05-1907

Th.A. Meulenbeek

20-06-1899

21-11-1911

J. Coillie

27-01-1904

25-05-1918

W.H. van d. Berg

13-06-1903

05-07-1918

E.H. Evers

16-02-1913

28-01-1926

R.R. Out

08-02-1916

01-06-1927

P.M. Nuyens

13-01-1912

06-07-1929

A. Slegt

17-09-1917

21-07-1929

W. Olde Kotterik

09-10-1919

11-05-1930

W.P. Eiselin

04-04-1927

25-07-1945

T.L. Bosch

31-05-1937

18-04-1947

A.S. Spijkerbosch

20-02-1950

17-09-1960

H.J. Druppers

29-12-1948

27-09-1963

In april 2002 vanuit Borculo van het kloosterkerkhof bij de Leostichting overgebracht naar Zeist.

Lijst van overleden fraters die elders begraven zijn.

*

Kloosternaam

Familienaam

Geboorte-

datum

Inkle-

ding

Overlijdens-

datum

**

026

Marcellinus

H. Blikman

11.08.1892

1914

10.08.1928

8

031

Willibrordo

H.Th. Vos

01.07.1906

1925

02.02.1932

4

040

Loyola

H.J. Brecheisen

15.07.1908

1928

02.07.1942

3

041

Arthur

P.W.F. Hoitz

12.11.1921

1940

08.08.1942

7

050

Augustinus

A.J.J. Blomesath

11.03.1898

1915

31.08.1946

5

057

Antonio

A.J.A. Kroon

13.06.1910

1930

18.09.1949

3

062

Borgias

F.B. Tekaprajitna

14.02.1912

1937

07.08.1952

6

086

Eucherius

F.X. Hadisusanto

12.12.1915

1937

02.12.1963

4

089

Melchior

J.H. Maureau

03.03.1916

1934

26.05.1964

9

095

Eloy

Th.W.A. Mullink

07.07.1937

1956

07.06.1965

10

099

Albericus

P. Steinebach

05.10.1907

1926

23.05.1966

11

111

Vianney

J.K.P. van Hoesel

22.08.1908

1927

05.03.1970

9

133

Aurelius

G. Rosmüller

29.05.1913

1931

26.10.1973

4

189

Callixtus

P.A.H. van Hees

18.04.1914

1933

14.09.1982

6

195

Redemptus

J. Hardjamoelja

13.12.1913

1937

05.06.1983

4

201

Hyginus

I. Soetama

01.06.1920

1940

30.05.1985

4

219

Yakobus

M.P. da Cunha

29.01.1947

1965

24.10.1988

4

233

Rumoldus

D. Moedjija

22.01.1920

1940

16.11.1990

6

234

Adolfus

R. Dwidjowasito

29.04.1917

1937

30.01.1991

13

250

Bosco

Pajong Boli

10.07.1938

1963

13.12.1993

4

253

Humphrey

C.A. van Swaaij

29.01.1926

1943

19.04.1994

14

272

Remigius

S.Haryadi

13.11.1922

1941

11.08.1998

15

289

Wilfried

W.H. v. Engen

22.11.1921

1941

13.06.2001

16

291

Borgias

L.J. Letsoin

10.04.1927

1956

17.10.2001

3

292

Achilles

C.J. Soeradji

15.08.1916

1940

08.11.2001

16

293

Bernardus

C.Y. Naben Tefa

09.02.1959

1982

26.11.2001

17

297

Giovanni

G.Ph. Weber

10.09.1935

1955

09.03.2002

18

* De nummering is in overeenstemming met de Lijst van overleden fraters, opgenomen in het jaarboek van de congregatie.
** De nummering van de begraafplaatsen is in overeenstemming met de lijst van begraafplaatsen, opgenomen in het jaarboek van de congregatie:

3. Missiekerkhof achter R.K.Ziekenhuis 'Charitas' te Palembang
4. Algemeen kerkhof 'Sukun' te Malang
5. Kloosterkerkhof van de Ursulinen te Malang
6. Algemeen kerkhof 'Kembang Kuning' te Surabaya
7. R.K. kerkhof te Oeventrop (Duitsland)
8. Kloosterkerkhof Broeders te Dongen
9. R.K. kerkhof 'Postoh' te Larantuka
10. Mawego - terrein technische school
11. R.K. kerkhof te Metro
13. Kerkhof te Pakem bij Yogyakarta
14. Rapogi - tuin voormalig fraterhuis
15. Christelijk kerkhof "Semampir" te Kediri
16. Kloosterkerkhof fraterhuizen - Malang
17. Kerkhof Ndao-Ende
18. Bij kathedraal in Lodwar - Kenya

 

 


© 2022 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.