Wetenschap

Westendorp, Nicolaas

 

* Farmsum 11 februari 1773 - † Losdorp 5 juni 1836

 

Westendorp1Een klein dorp op het Groninger land in de gemeente Delfzijl: Losdorp. Klein dorp, zo noemde men het ook in de Middeleeuwen: thet lessa thorp, het kleine dorp. De oude borg is er al lang niet meer. In de gevel van een boerderij treffen we nog een ingemetselde steen met de gebeeldhouwde alliantie-wapens Schaffer-Entens, restant van die oude borg. Ooit bewoond door Berend Schaffer, in 1615 de eerste student van de Groninger Universiteit. Oud is de kerk, daterend uit de 13e eeuw, maar ingrijpend verbouwd in 1775. De toren, gebouwd in 1662, werd eveneens in 1775 verbouwd en in 1848 verhoogd.

Aan de noordzijde van de kerk, tegen de toren aan, treffen we de zerken aan van Dr. N. Westendorp en zijn echtgenote. Nicolaas Westendorp werd geboren in Farmsum, studeerde theologie in Groningen en was achtereenvolgens predikant van Sebaldeburen en Losdorp. Naast zijn "gewone" predikantswerk was Westendorp ook schoolopziener. Een taak die veelal werd vervuld door predikanten. Deze taak, door de overheid in het leven geroepen, hield in: mede zorgdragen voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs. De schoolopziener bezocht een paar keer per jaar de scholen in zijn gebied. Hij onderwees, begeleidde, corrigeerde en examineerde de schoolmeesters en trachtte op die manier het onderwijs naar een redelijk niveau te tillen. Geen eenvoudige opdracht.

Bekendheid verwierf Westendorp door zijn publicaties op geschiedkundig en oudheidkundig gebied. Bekroond met goud werd zijn antwoord op de prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen: Verhandeling ter beantwoording der vraag: welke volken hebben de hunebedden gesticht? In welke tijden kan men veronderstellen, dat zij deze oorden hebben bewoond? (1815). Van zijn hand verschenen diverse artikelen in Antiquiteiten, een oudheidkundig tijdschrift (1820-1826), het Jaarboek van en voor de provincie Groningen, en in 1832 schreef hij: Bijzonderheden uit de geschiedenis der hervorming in de provincie Groningen tussen 1545 en 1580.

Westendorps wetenschappelijke activiteiten werden door velen hoog geschat, enkelen echter vonden hem te weinig kritisch. Een benoeming tot hoogleraar in Leiden zou hij hebben afgeslagen, omdat de vrouwen van de hoogleraren daar geen oorijzer droegen. Een andere overlevering vertelt, dat tijdens de begrafenis van zijn echtgenote bij het luiden van de kerkklok de klepel zou zijn losgeraakt. De klepel trof één der begrafenisgangers, maar gelukkig zonder rampzalige gevolgen.

 

Literatuur

  • Biogr. Lexicon voor de gesch. van het Ned. Protestantisme (2dln), D. Nauta e.a.; Kampen (1978-1983)
  • Groningen Gids voor cultuur en landschap; Bedum (1994)
  • Nieuwe Groninger Encyclopedie; Groningen (1999)

 

 


© 2022 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.