Skip to main content

Als bloemen bij het graf - Hantum

17 maart 2023

 

Geertje Aebes Idsardi-Kennema, overleden 3 mei 1844, bijna 64 jaar oud.


Hoewel eeuwenlang de christelijke kerken bolwerken van mannen waren en soms nog zijn, waren het al in de aanvang vrouwen die een belangrijke plaats innamen. Men hoeft maar te denken aan Maria, de moeder van Jezus en Maria van Magdala (ook bekend als Maria Magdalena), één van de eerste getuigen van de opstanding van Christus.

Trouwens, heel de Bijbel door ontmoeten we vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Zo komen we in het Bijbelboek Handelingen van de apostelen in hoofdstuk 9 een vrouw, Tabita genaamd, tegen, van wie de naam in het Grieks Dorcas luidde. Een vrouw, die in de christelijke gemeente van Joppe (=Jaffa) bekendheid genoot, zoals zij haar geloof omzette in daden. In Handelingen 9 vers 36 lezen we: ”Ze deed veel goeds voor anderen en gaf vaak geld aan de armen”. Blijkbaar zorgde zij er voor dat wie schamel gekleed waren, van haar tunica’s en mantels, door haar gemaakt, kregen. We lezen daarover in hetzelfde hoofdstuk.

De zerken van het echtpaar Idsardi op het kerkhof van Hantum laten zien dat het hier gaat een echtpaar, dat het in materieel opzicht zeer goed is vergaan. Echtgenoot Willem Idsardi was landbouwer en iemand die zich zeer heeft ingezet voor kerk en samenleving. In de grietenij, een oude bestuursvorm in Friesland, is hij nog assessor geweest, een functie vergelijkbaar met dat van wethouder in onze tijd. In het grafdicht op zijn zerk, hij overleed 3 jaar na zijn echtgenote, lezen we:

STA WANDELAAR! BIJ ’T GRAF VAN
DORCAS ECHTGENOOT:
EEN MAN IN DEUGDEN RIJK EN IN
VERDIENSTEN GROOT.
EEN MAN VAN ORDE EN REGT IN
KERK EN BURGER STAAT
EEN VRAAGBAAK VOOR ONS DORP
DER ARMEN TOEVERLAAT.
EEN SIERAAD IN GODS KERK EEN
VOORBEELD IN HET LEVEN.
WAS WARE CHRISTEN ZIN HET
DOEL VAN AL ZIJN STREVEN,
DE GROND VAN HOOP EN TROOST
DE STEUN VOOR ZIJN GEMOED
WAS GODS GENA ALLEEN, IN
CHRISTUS DIERBAAR BLOED.

Grafzerk Geertje Aebes Idsardi-Kennema Grafzerk Geertje Aebes Idsardi-Kennema

Op de zerk van Geertje lezen we:

EEN ANDERE DORCAS DEKT DEEZ ZERK      
VOLEINDIGD IS HAAR LIEFDEWERK
HAAR NEDERIG STIL, GELOVIG WERK
 -ZAAM LEVEN,
BAART ONS HAAR DOOD GEMIS
EN SMART.
VERTROOSTEND IS VOOR ’T TREUREND
HART
DE HOOP ZIJ LEEFT IN EDENS
ZALIGE DREVEN.

Blijkbaar was Geertje Aebes Idsardi- Kennema zo’n vrouw als Dorcas uit het boek Handelingen. In het grafdicht wordt zij immers een andere Dorcas genoemd. Zoals die Dorcas was Geertje alom bekend om wat zij deed. Om haar liefdewerk, haar nederig stil, gelovig werkzaam leven. Overigens zal dat nederig stille menigeen in deze tijd minder aanspreken. De tijden zijn veranderd en dat is goed.

Evenals bij het overlijden van Dorcas toen, is er diep verdriet nu om de dood van Geertje. Maar het treurend hart wordt getroost door de hoop dat zij, zoals het grafdicht zegt: leeft in Edens zalige dreven. De naam Eden verwijst naar het Hof van Eden, het Paradijs uit Genesis 2, voor de volgelingen van Jezus is het de plaats waar de rechtvaardigen na hun dood met Hem zullen zijn. Dat is gebaseerd op één van de zeven kruiswoorden, die Jezus bij Zijn kruisiging sprak, toen Hij tot één van de medegekruisigden, op diens schuldbelijdenis, zei: “Ik verzeker je nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn” Lucas 23 vers 43.

 

Aangepast: 17 maart 2023

Nieuw op de website


Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten

Oosterhout – Het ‘misdadigerskerkhof’

12 april 2024
~Noord-Brabant

Als bloemen bij het graf - Nieuw-Roden

12 april 2024
~Als bloemen bij het graf