Termen en Begrippen

Glossaries

Term Main definition
Tuinstijl

Benaming voor het type ontwerp dat ten grondslag ligt aan een tuin, park of begraafplaats.

Tympaan

Het veld dat in een fronton besloten ligt, met beeldhouwwerk versierd. Ook gebruikt als synoniem van fronton.

Urn

Het woord urn komt van het Latijnse ‘urna’, dat afgeleid is van het werkwoord ‘urere’, dat verbranden betekent. Een vreemde afleiding want een urn is feitelijk een vaas of beker waarin crematieresten worden opgeslagen. Maar de vaas of beker krijgt de naam urn juist door die functie.

Veenlijk

Een in het veen gevonden overblijfsel van een prehistorisch menselijk lichaam, ook wel veenmummie genoemd. Het betreft lijken van personen die mogelijk in de prehistorie of later zijn geofferd door ze in het moeras te werpen. Door de conserverende werking van het veen, dat een laag zuurstofgehalte kent en een zure omgeving, zijn de offers in betrekkelijk goede staat bewaard.

Verzamelgraf

Graf dat benut wordt voor het begraven van meerdere stoffelijke resten tegelijk. Het begrip is aan verandering onderhevig onder invloed van de opvattingen rond de dood en de wijze waarop men daar uiting aan geeft. Tot niet zo lang geleden stond een verzamelgraf synoniem aan een massagraf waar stoffelijke resten anoniem in begraven werden.

Synonyms - Knekelpunt, knekelgraf
Vriesdrogen

Ook wel: lyophilisatie of cryomatie. Naast begraven en cremeren wordt in de uitvaartbranche ook gezocht naar nieuwe technieken in de uitvaart. Die zouden tegelijk milieuvriendelijker moeten zijn en zorgen dat er minder beslag wordt gelegd op de schaarse ruimte. Eén van die technieken is de voor groenten beproefde methode van vriesdrogen.

Synonyms - lyophilisatie, cryomatie
Vroege landschapsstijl

Tuinstijl in Nederland waarin een ideaal landschap wordt nagebootst. Ten onrechte ook wel Engelse landschapsstijl genoemd. Karakteristiek voor deze stijl zijn kleinschaligheid en beslotenheid waarbij naar een zekere mate van natuurlijkheid gestreefd wordt (1750-1815).

Zandsteen

Een sedimentair- of afzettingsgesteente dat voornamelijk bestaat uit aan één gekitte zandkorrels.

Zuil

Ronde pijler, vrijstaand dragend bouwdeel, waarvan de doorsnede een cirkel vormt. In grafmonumenten toegepast, maar ook voorkomend als afgeknotte zuil voor de symbolische betekenis. Vergelijk afgebroken zuil.


© 2020 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.