Skip to main content

Korenaren

Glossaries

Term Definition
Korenaren

Met koren wordt over het algemeen het graan bedoeld dat voor voedsel wordt verbouwd, meestal tarwe, rogge of gerst. Met de halm van het graan wordt de korenaar, met de bloeiwijze aren, aangeduid.
Al in een ver verleden was koren een symbool van de hoop op een leven na de dood.

Men geloofde dat men na de dood ongeveer dezelfde behoeften bleef hebben als ervoor. In de Egyptische koningsgraven werd een klein bakje met graan ingezaaid en meegegeven aan de doden. Het tijdstip van het zaaien werd zo precies uitgekozen, dat tijdens de begrafenis het graan pas ontkiemde. Het graanbakje bleef na het afsluiten van het graf in de tombe staan, maar stierf uiteindelijk door gebrek aan licht.
In de lage landen werd als oud gebruik bij een sterfgeval een bos stro in de vorm van een kruisvorm voor een sterfhuis geplaatst. Op deze manier konden mensen die langs het huis liepen, zien dat er iemand was overleden en konden ze bidden voor zijn zielenheil. Hieruit volgde dan ook dat het stro als zinnebeeld van de "dood" is geworden.
Maar in de christelijke symboliek diende het brood, met als belangrijke grondstof graan, ook als geestelijk voedsel. ' En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.' (Johannes 6:35). Christus wordt gezien als het levende brood. En de aar wordt in de bijbel dan ook gezien als het symbool van Christus. 'Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.' (Johannes 6:51). Maar in de bijbel wordt koren ook gezien als het symbool van groei, dood en verrijzenis of wederopstanding. 'Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. (Johannes 12:24).
Al met al wordt de korenaar in allerlei gebruiken gezien als belangrijk voorbeeld van de overwinning op de dood en boezemt het hoop in.