Termen en Begrippen

Glossaries

Term Main definition
Basement

De basis of voet van zuil, pijler of pilaster. Ook wel gebruikt om het voetstuk of onderste deel van een gevel of beeld aan te duiden. Bij grafmonumenten vooral toegepast bij grotere bouwwerken.

Begraafplaats

Terrein waar stoffelijke resten van overledenen begraven, bijgezet of verstrooid worden. Te onderscheiden van kerkhof, een begraafplaats rond een kerk.

Beton

Eeen mengsel van cement en zand met een toeslagmateriaal zoals kiezel, grind of gruis. In de Oudheid in het Nabije Oosten uitgevonden en door de Romeinen verder ontwikkeld. Dit materiaal werd gedurende de Middeleeuwen praktisch niet meer toegepast maar werd vanaf de 16de eeuw weer toegepast. Zie ook gewapend beton.

Blindnis

Term die gebruikt wordt voor een deur of venster dat slechts in schijn aanwezig is. Op de plaats waar deur of venster zou zitten is metselwerk aangebracht, mogelijk gepleisterd of anderszins afgewerkt.

Boucharderen

Zodanig afwerken van natuursteen dat een oppervlak met regelmatig verspreide putjes ontstaat. Hiervoor wordt een bouchardeerhamer gebruikt.

Buitenbegraafplaats

Benaming voor de begraafplaatsen die in de 19de eeuw buiten de muren en/of singels van de steden werden aangelegd.

Calvarieberg

(Golgotha) de oorspronkelijk buiten Jeruzalem gelegen heuvel waar Jezus gekruisigd werd. De naam komt van het Latijnse calvaria dat schedel betekent. De heuvel werd geacht de plaats te zijn waar Adam begraven was en stond derhalve bekend als “de plaats van de schedel”. Op katholieke kerkhoven en begraafplaatsen vaak opgenomen in de aanleg en veelal bekroond met kruis en corpus.

Cartouche

Omlijsting van een verdiept of verheven vlak, gevormd als ingesneden en omkrullend papier of leer. Op het vlak kan een opschrift staan of een versiering aangebracht zijn. De naam cartouche zou ontstaan zijn onder de soldaten van Napoleon die in Egypte de vormen voor de faraoreliëfs vonden lijken op de vorm van hun patronen (in het Frans cartouche).

Cenotaaf

Monument ter nagedachtenis aan een overledene die elders begraven is; denkbeeldig graf.

Chapelle ardente

De ruimte of kamer, waarin het lichaam van een vorstelijke of ander belangrijk persoon wordt opgebaard. Ook wel rouwkapel genoemd.

Synonyms - rouwkapel
Cippus

Monumentale gedenksteen in de vorm van een afgeknotte piramide

Synonyms - Obelisk
Columbarium

Aantal rijen van nissen boven elkaar om er urnen of lijkbussen in te plaatsen.

Cordonlijst

Uitspringende lijst langs een gevel om verdiepingen te markeren of als verlenging van dorpels. De lijst is zodanig vormgegeven dat ze door schaduwwerking de horizontale geleding van een gevel onderstreept.

Corpus

Uitbeelding van een lichaam, gewoonlijk dat van Christus, maar mogelijk ook van de overledene zelf.

Crematorium

Een gebouw waar stoffelijke overschotten in een oven worden verbrand, of te wel gecremeerd. Het woord is afgeleid van het Latijnse ‘cremare’, wat verbranden betekent.


© 2022 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.